Disk je momentálně ve vývoji.

Obchodní podmínky

Martin Choutka

Horova 953/12, 460 01, Liberec - Liberec I-Staré Město

IČ: 17278481

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona (dále jen „provozovatel“)

a

právě se registrující uživatel (dále jen „uživatel“)

uzavírají smluvní ujednání, kdy provozovatel dává uživateli prostor na svém portálu na adrese www.czudisk.cz a uživatel na něj vkládá svá díla (dále jen „materiál“) související se studiem a jiná díla a píše příspěvky. Smluvní ujednání podléhá obchodním podmínkám. Uživatel registrací prohlašuje, že si před provedením registrace přečetl Obchodní podmínky uvedené níže a souhlasí s nimi.

Podmínky užívání

Část první

 1. Strany uzavírají smlouvu podle občanského zákoníku a dalších relevantních právních předpisů České republiky. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy uživatel vyplní registrační údaje a dokončí registraci.
 2. Uložené příspěvky, soubory nebo jejich části (pasáže) nesmí být v rozporu s právním řádem České republiky či v rozporu s dobrými mravy. Výslovně je zde zakázáno zejména umisťovat a šířit soubory a jiné informace, které:
  1. porušují práva duševního vlastnictví (autorská práva, práva související s právem autorským nebo průmyslová práva) jiných osob;
  2. vedou k nekalosoutěžnímu jednání, které je v rozporu s předpisy upravujícími soutěž v hospodářském styku nebo se zvyklostmi soutěže, zejména pokud poškodí dobrou pověst nebo ohrozí chod nebo rozvoj podniku soutěžitele nebo je způsobilé tak učinit;
  3. obsahují neoprávněně užité ochranné známky, obchodní jména a chráněná označení původu, k nimž přísluší výhradní právo jinému, nebo jakékoliv označení s nimi zaměnitelné;
  4. obsahují pasáže, jež podněcují k trestnému činu nebo k hromadnému neplnění důležité povinnosti uložené podle zákona, nebo schvalují trestný čin nebo veřejně vychvalují pro trestný čin jeho pachatele;
  5. obsahují pasáže, jež svádí jiné ke zneužívání alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu nebo je v tom podporují anebo zneužívání takové látky jinak podněcují;
  6. obsahují pasáže, jež vyhrožují jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody velkého rozsahu;
  7. obsahují pasáže, jež hanobí některý národ, jeho jazyk, některou etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatelů republiky pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání;
  8. obsahují pasáže, jež podněcují k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků;
  9. obsahují poplašnou zprávu, která je nepravdivá;
  10. obsahují pornografická díla, jež zobrazují dítě, v nichž se projevuje neúcta k člověku a násilí, nebo která zobrazují pohlavní styk se zvířetem;
  11. umožňují osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům;
  12. obsahují nepravdivý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu;
  13. podporují nebo propagují hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím;
  14. popírají, zpochybňují, schvalují nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny nacistů nebo komunistů proti lidskosti.
 3. Uživatelé nesmějí do svých souborů a jiných informací vkládat jakoukoliv reklamu, zejména placenou reklamu, a nesmějí prostřednictvím serveru šířit ani jiná obchodní sdělení. Placenou reklamou se rozumí také reklama, za niž uživatel získá jakékoliv jiné plnění nebo protislužbu.
 4. Při umísťování vlastního obsahu sloužícího jako studijní materiál odpovídá uživatel za to, že tento obsah vytvořil sám, samostatně a že mu nic nebrání v jeho zpřístupnění ostatním uživatelům serveru, a že zpřístupněním obsahu nedojde k zásahu do práv třetích osob, včetně školského zařízení a vyučujících.
 5. Obsah uložený uživatelem a zpřístupněný ostatním uživatelům musí vyhovovat požadavkům uvedeným v těchto Obchodních podmínkách. Vedle toho tento obsah podléhá „schválení“ ze strany ostatních uživatelů (administrátorů), čímž se potvrzuje důvěra v kvalitu jeho obsahu a jeho přínosnost pro ostatní uživatele serveru. Schválení je neformální a nelze z něj dovozovat jakékoli právní důsledky nebo odpovědnost
 6. Uživatelé vyslovují akceptací těchto obchodních podmínek souhlas s tím, že kterýkoli jiný uživatel může vyjadřovat svůj názor na obsah umístěný tímto uživatelem na server, komentovat ho, hodnotit a kritizovat. Totéž právo přísluší i uživateli ve vztahu k obsahu ostatních uživatelů.
 7. Pokud uživatelé v rámci volného prostoru vytvoří tzv. profil vyučujícího a předmětu, jsou do prostoru v takovém profilu oprávněni uživatelé umísťovat jen pravdivé (tj. i aktuální), úplné a nikoli zkreslující skutečnosti a případně hodnocení a kritiku, která je objektivní, vyvážená, podložená (tj. založená na ověřitelných skutečnostech) a přiměřená a která bude sloužit jedině účelu informovanosti ostatních uživatelů o obsahu předmětu a kvalitě jeho vyučování. Informace sem vkládané nesmějí sledovat žádný jiný účel, zejména ne účel osobní nebo účel poškození zde jmenovaných fyzických osob.
 8. Uživatel bere na vědomí zpracování osobních informací provozovatelem. Uživatelská e-mailová adresa nebude zveřejněná. Na stránkách provozovatele bude každý uživatel uváděn pod anonymním uživatelským jménem, které si uživatel může změnit.
 9. Uživatel si vyhrazuje právo zrušit svůj účet zasláním žádosti o zrušení uživatelského účtu na e-mailovou adresu info@czudisk.cz Žádost musí být zaslána z e-mailové adresy spjaté s uživatelským účtem. Veškeré informace o účtu uživatele budou smazány. Vyjímkou jsou materiály a recenze uživatele. U takovýchto materiálů či recenzí dochází k anonymnímu zobrazení jména uživatele.
 10. Každý uživatel se zavazuje dodržovat pravidla etiky, slušného chování a ohleduplnosti při publikaci svých názorů a postojů. Při publikaci hodnotících soudů a kritiky je povinen usilovat o co možná nejobjektivnější, spravedlivé a odůvodněné vyjádření názoru, který bude schopen kdykoli obhájit.
 11. Cílem shora uvedených povinností je docílení co možná nejkvalitnějšího, zajímavého a především vyváženého obsahu serveru, tak, aby plnil informační funkci ve vztahu k ostatním uživatelům.
 12. Jakékoli podněty, upozornění a stížnosti na obsah umístěný na serveru lze směřovat Provozovateli serveru prostřednictvím systému pro nahlášení závadného obsahu nebo na e-mailovou adresu info@czudisk.cz.
 13. Provozovatel serveru zdůrazňuje, že neodpovídá za obsah umístěný uživateli na server, zejména za jeho užitečnost, kvalitu, vyváženost, pravdivost a legálnost. Snahou všech uživatelů by mělo být dodržovat shora uvedená pravidla, aby tak byla zachována všeobecná užitečnost serveru. Provozovatel serveru si vyhrazuje právo kdykoli odstranit ze serveru obsah, o němž bude mít za to, že porušuje pravidla a postuláty uvedené v těchto obchodních podmínkách. Podnětem k takovému úkonu ze strany Provozovatele serveru může být např. stížnost jiného uživatele nebo třetí osoby nebo vlastní zjištění Provozovatele serveru, přičemž ale Provozovatel serveru zdůrazňuje, že neprovádí pravidelnou ani plošnou kontrolu obsahu serveru.
 14. Uživatel se nesmí žádným způsobem pokoušet prolomit zabezpečení serveru, ohrozit jeho provoz nebo získávat osobní údaje o jiných uživatelích.
 15. Podle ust. § 6 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, Provozovatel serveru není povinen dohlížet na obsah uživateli přenášených nebo ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.
 16. V případě, že se uživatel dopustí jednání, které je v rozporu s těmito obchodními podmínkami, může být smlouva mezi ním a provozovatelem ukončena a jeho uživatelský účet zrušen.
 17. Provozovatel serveru neposkytuje uživatelům žádnou záruku za nepřetržitý provoz serveru, dostupnost dat, jakož i šířku pásma (rychlost připojení k serveru).
 18. Provozovatel serveru neprovádí žádné zálohy dat na serveru umístěných a nenese žádnou odpovědnost za jakoukoliv přímo či nepřímo způsobenou škodu nebo jinou újmu, způsobenou jejich zničením nebo smazáním. Zálohu obsahu, umístěného na serveru, si musí provádět uživatel vlastními prostředky.
 19. Uživatel se seznámil se zásadami „Ochrany osobních údajů“ a je si tak vědom toho, že Provozovatel serveru je oprávněn na základě oprávněného zájmu zasílat uživateli e-mailové zprávy, které jsou obchodními sděleními ve smyslu ustanovení § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, obsahujícími obchodní sdělení týkající se služeb Serveru nebo souvisejících služeb poskytovaných Provozovatelem serveru.

Provozovatel nijak negarantuje trvání a funkčnost serveru ani obsahovou kvalitu obsahu na něj uživateli umístěného. Každý uživatel nese vlastní odpovědnost za obsah umístěný na server a za serióznost informací prostřednictvím serveru šířených, které by v zájmu všech uživatelů měly vyhovovat shora uvedeným požadavkům. Fungování serveru je založeno na principu dobrovolnosti, bezplatnosti a vzájemné užitečnosti.

Podmínky platí od 1. 9. 2022.